Hållbar affärsutveckling Colorama Norrköping

Hur tar man affärsutveckling till nya nivåer?

Området affärsutveckling är brett och kan betyda olika saker beroende på vem man frågar. En del förknippar affärsutveckling med försäljning till kund, medan andra ser det som ett arbete där man ständigt utvecklar kunderbjudandet. För oss innebär en hållbar utveckling att ta fast på kundens behov och krav och arbeta aktivt för att uppnå dessa.

Vi lever i omvälvande tider där mycket har hänt på kort tid. Även kundernas beteende ändras i allt snabbare takt. På Colorama arbetar vi aktivt med att mäta kundnöjdheten för att ständigt kunna förbättra oss.

Som affärsutvecklare och marknadschef på Colorama Norrköping är jag en del av ledningsgruppen och driver arbetet med att hitta potential för att ständigt utveckla kunderbjudandet. Med hjälp av dokumentation, uppföljning, omvärldsanalyser och kundnöjdhetsmätningar får ledningsgruppen stöd i beslutsprocesser och kan fatta välgrundade beslut.

Allt handlar om att skapa rätt förutsättningar för att lyckas. Jag vill lyfta våra duktiga medarbetare som snabbt och trevligt bemöter våra kunder, är tillgängliga, hjälper kunder att hitta det de söker och informerar om vad de behöver för att lyckas med sina projekt.

Det jag ser sker generellt i olika branscher är att man pratar om vikten av kunden och kundbeteende, men där tar det slut. När alla viktiga beslut ska fattas har man inte med målgruppens perspektiv. Kundens åsikt bör vägas i guld och bemötas, både när det gäller nöjda och missnöjda kunder.

En bransch i transformation

Det är lärorikt att vara verksam en bransch som är i en pågående transformation. En bransch där man arbetar med hållbar utveckling. För att kunna skapa utveckling krävs ständiga förändringar som ska leda till förbättringar. Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom färgfackhandeln. Med en effektiv förändringsledning där kundens behov är i centrum kan vi möta våra kunder utifrån deras behov och krav. Förändringsarbete sker inte över en natt, utan kräver uthållighet och ett öga för att se utvecklingspotentialen i det nya. En stor framgångsfaktor inom affärsutveckling är ett långsiktigt arbetssätt. Det öppnar upp för förståelse och bidrar till att skapa långa relationer med kunder, leverantörer och andra parter. 

För att ytterligare fördjupa ämnet kan vi slänga in marknadsfrågor. Marknad och affärsutveckling går hand i hand, fokus ska ligga på kundens behov och önskemål. Detta i kombination med förändringledning och en handlingskraftig organisation leder till ett starkt verktyg inom alla branscher.