Image

Integritetspolicy

Denna policy skapades av och för Colorama Norrköpings behandling av personuppgifter. Colorama Norrköping är personuppgiftsansvarig. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgift. Colorama Norrköping följer Coloramas policy och har sin egen policy som ett komplement. 

Syfte

Colorama Norrköping ska säkerställa att kunders, samarbetspartners och interna resursers personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen.

Omfattning

Denna policy och tillhörande dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom Colorama Norrköping – strukturerade som ostrukturerade. Hantering av personuppgifter ska regleras i avtal. Personuppgiftsbiträde ska utses och har till uppgift att utöva samordning och tillsyn i och för behandling av personuppgifter. Colorama Norrköping behandling av personuppgifter ska uppfylla krav från gällande lagar, förordningar som föreskrifter.

Colorama Norrköping arbete med behandling av personuppgifter omfattar att

  • Planera och avtala om och för behandling av personuppgifter
  • Informera om ändamålet med behandling av personuppgifter
  • Inhämta samtycke för och till behandling av personuppgifter
  • Genomföra analys, riskhanterings- och klassificeringsprocess, detta ska resultera i val av metod och nivåer av skydd för behandling av personuppgifter
  • Utbilda medarbetare inom personuppgiftshantering och klassificering för att behandla uppgifter korrekt och för att aktivt delta, utveckla och förbättra processer för behandlingen
  • Kontrollera, följa upp, bedriva analys och kvalitetssäkring för att över tid säkerställa att ändamålet med behandling av personuppgifter uppfylls.

Policyn antagen 2018-05-18 VD Colorama Norrköping, Peter Larson och Ledningsgruppen

Läs mer om personuppgifter