R-licens 2020 Colorama Norrköping

R-licens 2020 Colorama Norrköping

Colorama Norrköping har sitt förhållningssätt till etik tilldelats en R-licens 2020. Det handlar inte om värdegrundsarbete med enbart fina ord, utan ett aktivt och gediget arbete där etiken får en central plats i organisationen.

Vi tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens 2020 med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur vi uppträder.

Vi som R-licensinnehavare:

  • bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
  • ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
  • ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
  • uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
  • vinnlägger oss att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
  • ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.