Sponsring_Colorama_Norrkoping

Sponsring Colorama Norrköping

Sponsring ska vara ett led i att förverkliga Colorama Norrköpings målsättningar och bidra till att stärka dess varumärke. Därför utgår vår sponsring från affärsnyttan, men genom sponsringen visar vi även vårt starka samhällsengagemang genom olika insatser. Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga förpliktelser, där sponsorn tillhandahåller kontanta medel, varor / tjänster och förväntar sig att i utbyte få någon form av exponering av sitt företagsnamn, varumärke eller andra förmåner. Sponsring kan ske i form av kontanta medel, tjänster (personella resurser mm.) och produkter. Vår sponsringspolicy grundar sig i Colorama Norrköpings kärnvärden trygghet, kunskap, service och kvalitet.

Sponsring ska:

• Rikta sig till lokala föreningar och klubbar inom idrott och kultur
• Värna extra om barn- och ungdomsverksamheter
• Vara förenlig med Colorama Norrköpings värdegrund
• Ge möjlighet till möten med kunder och allmänhet
• Vara folklig och nå en bred publik

Sponsrar inte:

• Enskilda personer
• Extrema verksamheter som strider mot Colorama Norrköpings värderingar, moral, etik och miljö.
• Riskfyllda sporter som tex. vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
• Religiösa eller politiska verksamheter

Genom att sponsra idrott och evenemang med stark idrottsanknytning kan vi möta konkurrens på marknaden och engagera våra kunder långsiktigt.

Krav på sponsormottagare

Vid bedömning av sponsormottagare ska beaktas att företaget/föreningen bedriver en ekonomiskt seriös verksamhet och inte har skatteskulder. Vidare att verksamheten kan accepteras av Colorama Norrköping ur miljömässig, etisk och arbetsrättslig synpunkt. Sponsorsamarbete ska inte ingås med politiska partier eller religiösa organisationer Motprestationen får inte bestå av något annat än det som bidrar till att stärka Colorama Norrköpings varumärke. Motprestationen kan bestå i exponering av Colorama Norrköpings logo i tryckt eller digitalt medium eller andra logotyper som tagits fram inom Colorama Norrköpings verksamhet. Andra exempel på motprestation är att Colorama Norrköping på något sätt (föredrag, evenemang, utställningar, seminarier m.m.) ges möjlighet att presentera Colorama Norrköpings verksamhet. Ett sponsorsamarbete får inte ge en sponsor inflytande över Colorama Norrköpings beslut. Colorama Norrköping har rätten att använda mottagarens namn för tillkännage sponsringen och att mottagaren ska göra sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående genom anslag och på hemsida om sådan finns. Colorama Norrköping ska ha rätt att exponera sig med egna banderoller och annan skyltning hos mottagaren.

Handläggningsordning

Sponsoravtal ska alltid vara skriftliga och tecknas av firmatecknaren. Ansökan ska ske skriftligt där företaget/föreningen beskriver sin verksamhet, målgrupp/grupper, motprestation och sponsorsbelopp (som ska vara inklusive reklamskatt). Vi tar emot sponsringsansökan fram till senast 31/8 varje år. Under augusti månad går vi igenom ansökningar som har kommit in och i samband med det meddelas beslut om sponsring har beviljats. Alla inkomna ansökningar, oavsett om den beviljats eller ej, får skriftligt beslut. Sponsring beviljas max 1 gång/år.

Ansöka om sponsring

Du är välkommen att skicka in en sponsringsansökan via e-post till: peter.larson@colorama.se

Sponsoravtal

Vi jobbar aktivt med mångfald- och hållbarhetsfrågor inom idrotten. Därför har vi tagit fram en sponsringsriktlinje som tydliggör hur våra samarbetspartners förväntas agera när ett avtal har upprättats med Colorama Norrköping. Målet är att riktlinjen ska bidra till att mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor ska beaktas och respekteras. För att säkerställa att riktlinjen efterföljs för vi en regelbunden dialog med företag som vi sponsrar om vad den i praktiken innebär för oss. Colorama Norrköping skriver sponsringsavtal där det är tydligt angivet avtalets giltighet samt motprestationer som exempelvis exponering, aktiviteter, banner på hemsidan om sådan finns. Colorama Norrköping vill att sponsringen grundas på ömsesidigheter och att mottagaren gör sponsringen känt till föreningens eller klubbens medlemmar.